Πτυχιακή Εργασία

Ανακοινώσεις Πτυχιακής Εργασίας

ptyx_icoΓια ό,τι αφορά στην Πτυχιακή Εργασία ενημερωθείτε από τον αναλυτικό ΟΔΗΓΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πρόκειται για ένα αρχείο PDF που προσεγγίζει την Πτυχιακή Εργασία στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής με τη μέθοδο των ερωτήσεων-απαντήσεων. Ακόμη, αυτός ο ΟΔΗΓΟΣ παρέχει μεταξύ άλλων στοιχεία για τη δομή, τη διαμόρφωση, την υποστήριξη καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές. Αν δεν μπορείτε να ανοίξετε αυτό το αρχείο PDF χρειάζεστε ένα κατάλληλο αναγνώστη αρχείων PDF. Μελετήστε τον Οδηγό Πτυχιακής Εργασίας πριν αναρωτηθείτε πότε και πώς θα αναλάβετε θέμα, πώς θα επεξεργαστείτε την πτυχιακή σας, πόσο χρόνο έχετε για την επεξεργασία της,ποια είναι τα κριτήτρια αξιολόγησης κλπ. 


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ

  • ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όταν σας ανατεθεί θέμα Πτυχιακής Εργασίας είναι απαραίτητο να επισκεφθείτε τον εισηγητή σας/εποπτεύοντα εκπαιδευτικό προκειμένου να συζητήσετε τις λεπτομέρειες του θέματος που θα επεξεργαστείτε και να κατοχυρώσετε το θέμα σας. Η ημερομηνία που θα επισκεφθείτε τον εποπτεύοντα είναι η ημερομηνία που το αναλαμβάνετε επίσημα. Από αυτή την ημερομηνία έχετε περιθώριο ένα ημερολογιακό έτος για να ολοκληρώσετε την εκπόνηση της Πτυχιακής σας. Μαζί σας θα πρέπει να έχετε το έντυπο κατοχύρωσης/υποστήριξης πτυχιακής. Καταχωρήστε τα στοιχεία σας σε αυτό το έντυπο (Ονοματεπώνυμα, ακριβής τίτλος θέματος Πτυχιακής Εργασίας (ελληνικά και αγγλικά ) όπως τα βλέπετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος (αναθέσεις Πτυχιακών Εργασιών) απέναντι από τα ονόματά σας.

  • ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Όταν ολοκληρωθεί η εκπόνηση της Πτυχιακής σας και έχετε οριστικοποιήσει την τελική μορφή της, δηλαδή αυτή που θα εκτυπωθεί στα τρία αντίγραφα και θα "μεταφερθεί" στα 4 CD, θα πρέπει να εγκριθεί η υποστήριξή της από τον εποπτεύοντα. Δηλαδή πρέπει να συμφωνήσει ότι είναι έτοιμη και να εγκρίνει την υποβολή της στο Τμήμα προκειμένου να προγραμματιστεί η ημερομηνία υποστήριξης. Αυτό γίνεται με το έντυπο της εισηγητικής έκθεσης. Το έντυπο αυτό είναι ηλεκτρονικό. Μπορείτε να το κατεβάσετε από το σύνδεσμο που ακολουθεί, να το συμπληρώσετε και να το στείλετε στοιν εποπτεύοντά σας ο οποίος πρέπει να το υπογράψει. Σε συνενόηση μαζί του μπορείτε να το υποβάλετε εσείς στη Γραμματεία του Τμήματος ή να το υποβάλει ο εποπτεύοντας εκ μέρους σας. Μόνο αν υποβληθεί υπογργραμμένο αυτό το έντυπο η Πτυχιακή σας θα προωθηθεί για ημερομηνία υποστήριξης.  ΠΡΟΣΟΧΗ! Το υπογεγραμμένο έντυπο της εισηγητικής έκθεσης συνοδεύει τα τρία αντίγραφα και τα 4 CD της πτυχιακής σας. Σε διαφορετική περίπτωση καμιά πτυχιακή δεν θα προωθείται για να λάβει ημερομηνία υποστήριξης.

  • ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (υποβάλλεται από τον εισηγητή του θέματος στη Γραμματεία)

Αν συντρέχει ειδικός λόγος να παραταθεί για εύλογο χρόνο το διάστημα εκπόνησης της πτυχιακής σας (πέραν του ημερολογιακού έτους) συζητήστε με τον εποπτεύοντα της πτυχιακής σας ο οποίος θα κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι και θα αιτηθεί παράτασης από την πρ. Συνέλευση του Τμήματος με το έντυπο παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της πτυχιακής εργασίας.