Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καταρτίστηκε και συντάχθηκε με γνώμονα (α) τη μακρόχρονη εμπειρία του Τμήματος Λογιστικής, (β) τους επιδιωκόμενους στόχους και σκοπούς του Τμήματος όπως αυτοί καθορίστηκαν από την κατεύθυνση του Τμήματος και τον ενεργό ρόλο και συμμετοχή των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, (γ) την πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων στο χώρο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και (δ) την κείμενη νομοθεσία όπως αυτή καθορίζεται από:

1.Τις διατάξεις του ν.1404/83, ως ισχύει, 2.Τα άρθρα 1-2 (κεφάλ. Α’) του ν.3404/2005, 3.Το άρθρο14 (κεφάλ. Β’) του ν.3374/2005, 4.Την  46350/Ε5/11-5-2006 Υ.Α. (κατ ́εξουσιοδότηση του ν. 2916/2001), 5.Την Φ5/89656/Β3/13-08-07 Υ.Α. ΥΠΑΙΘ, 6.Τις διατάξεις του ν.4009/2011 άρθρα 30, 31, 32, 34, 66 και 45, 46, 7.Το έγγραφο 8766/24-7-2013 του Προέδρου ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

(επικαιροποιημένο Σεπτέμβριος 2016)

(**βρίσκεται υπό επεξεργασία-ενημέρωση)

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ…

  • Υπολογίστε τις διδακτικές μονάδες κάθε μαθήματος που δηλώνετε στο ατομικό πρόγραμμα σπουδών σας αφού πρώτα συμβουλευτείτε το αρχείο Διδακτικών Μονάδων (ECTS) (**βρίσκεται υπό επεξεργασία-ενημέρωση)
  • Για τους φοιτητές του Προγράμματος Μετάβασης. (Φοιτητές που γράφτηκαν στο Τμήμα Λογιστικής και φοιτούν στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής). Δείτε τις αντιστοιχίες μαθημάτων μεταξύ των δυο προγραμμάτων σπουδών. (**βρίσκεται υπό επεξεργασία-ενημέρωση)