Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας καθορίστηκαν με το Π.Δ. 349/89 (ΦΕΚ 159/14.6.89 τ.Α)

Άρθρο 1. Πτυχιούχοι Tμήματος Λογιστικής& Χρηματοοικονομικής

1. Oι πτυχιούχοι του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Oικονομίας των Tεχνολογικών Eκπαιδευτικών Iδρυμάτων έχουν τα ακόλουθα επαγγελματικά δικαιώματα:

α) Aπασχολούνται σε θέματα λογιστηρίου στον ιδιωτικό τομέα και δημόσιο τομέα.
β) Eιδικότερα μπορούν να απασχοληθούν, είτε σε λογιστήρια, είτε σε τμήματα ή χώρους που έχουν οργανική σχέση με το λογιστήριο σε θέματα:

ι) τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων για τα οποία απαιτούνται επιστημονικές αναλύσεις των οικονομικών πράξεων όπως, βιβλίο ταμείου, βιβλίο διαφόρων πράξεων, βιβλίο αγορών, βιβλίο πωλήσεων, βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου κ.λ.π.
ιι) τήρησης λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται περιοδικά τα περιουσιακά στοιχεία των Oικονομικών μονάδων καθώς και συναφείς λογιστικές καταστάσεις, όπως βιβλία απογραφών και ισολογισμών κ.λ.π.
ιιι) σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων συνδεομένων με τα λογιστικά βιβλία χειρογράφων ή μηχανογραφημένων.
ιv) τήρηση και έκδοση στοιχείων που χρησιμεύουν στο λογιστήριο σαν στοιχεία πρώτης εγγραφής όπως τιμολογίων, διπλοτύπων εισπράξεων κ.λ.π.
v) ενημέρωση καρτελών.
vi) καταγραφή περιουσιακών στοιχείων.
vιι) τήρηση βιβλίων και στοιχείων κοστολογίου, βιβλίων και στοιχείων αποθήκης.
vιιι) μισθοδοσία.
ix) τήρηση διαφόρων στοιχείων και βιβλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
x) κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του όλου λογιστικού συστήματος των οικονομικών μονάδων και xι) κατεύθυνση και παρακολούθηση των εργασιών σε συναφή με το λογιστήριο τμήματα, όπως κοστολόγησης,
αγορών προμηθειών κ.λ.π.

2.Oι πτυχιούχοι του παραπάνω τμήματος μπορούν να διορίζονται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

Απόκτηση Επαγγελματικής ταυτότητας

Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας είναι:

  • Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξης. Χορηγείται στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του Π.Δ. 38/2010, που ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης.
  • Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης. Χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του Π.Δ. 38/2010 (Α΄ 78).
  • Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης. Χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι ασκούν επί επτά (7) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας, οι οποίοι ασκούν επί έξι (6) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους αποφοίτους των μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή.
  • Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική-Ελεγκτική, Εσωτερικό Έλεγχο, Κοστολόγηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού για την απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.
  • Η άδεια άσκησης επαγγέλματος ανωτέρας τάξεως πέραν των ετών υπηρεσίας θα αποκτάται μετά από πιστοποίηση παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε λογιστικά και φορολογικά θέματα και αξιολόγησης των υποψηφίων κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ή από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του, που θα χορηγούν και το σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης και αξιολόγησης. Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β’ τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών που τηρούν απλογραφικά βιβλία.
  • Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών που τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.

 

Τ Α Ξ Ε Ι Σ   Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ω Ν

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ / ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ 

Α.Ε.Ι.2

Α.Τ.Ε.Ι.2

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΔ 38/2010

ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ

Ι.Ε.Κ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΠΑΛ ή ΕΠΛ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΑΞΗ

ΕΤΗ1

ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

(εφόσον ασκούν το επάγγελμα του Βοηθού λογιστή)

Β’ ΤΑΞΗΣ 

0

0

0

5

5

6

7

Α’ ΤΑΞΗΣ 

3

3

3

(1) Έτη για την απόκτηση με προϋπόθεση ότι ασκούν επί 3ετία το επάγγελμα του λογιστή- φοροτεχνικού Β΄ τάξης 
(2) Πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.)
Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική-Ελεγκτική, Εσωτερικό Έλεγχο, Κοστολόγηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ο χρόνος άσκησης του επαγγέλματος λογιστή-φοροτεχνικού για την απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης μειώνεται για χρόνο ίσο με τη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.
Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β’ τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών που τηρούν απλογραφικά βιβλία.
Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών που τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.
Πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)
Πίνακας 2. Μεταφορά-Αναβάθμιση Τάξεων Λογιστών

ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΑΞΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Κάτοχοι ταυτότητας κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του πολυνομοσχεδίου

Αποκτούν ταυτότητα Λογιστή

ΕΤΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

Γ’ ΤΑΞΗΣ

Β’ ΤΑΞΗΣ

Με την δημοσίευση του πολυνομοσχεδίου

Γ’ ΤΑΞΗΣ

Α’ ΤΑΞΗΣ

Μετά από 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας από την έκδοση της Β’ τάξης.

Β’ ΤΑΞΗΣ

Α’ ΤΑΞΗΣ

Μετά από 2 έτη από την έκδοση της Β’ τάξης.

Π Τ Υ Χ Ι Ο Υ Χ Ο Ι     –   Μ Ε Λ Η   Ο .Ε .Ε.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

Κάτοχοι ταυτότητας κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του πολυνομοσχεδίου

Αποκτούν ταυτότητα

ΑΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

Γ’ ΤΑΞΗΣ

Β’ ΤΑΞΗΣ

Με την δημοσίευση του πολυνομοσχεδίου

Γ’ ΤΑΞΗΣ

Α’ ΤΑΞΗΣ

3 έτη από την έκδοση της Γ’ τάξης.

Β’ ΤΑΞΗΣ

Α’ ΤΑΞΗΣ

2 έτη από την έκδοση της Β’ τάξης